El ministeri de la presidència concedeix un total de 1.170.623 a les tres confessions minoritàries signants dels acords de cooperació amb l’Estat espanyol.

501

Islamcat.Madrid

L’article 9.2 de la Constitució espanyola encomana als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives. En aquest sentit, la Fundació Pluralisme i Convivència, F.S.P., persegueix, com a fi fundacional, contribuir a l’execució de programes i projectes de caràcter cultural, educatiu, social i de promoció de les condicions necessàries per a l’exercici efectiu del dret de llibertat religiosa per part de les confessions no catòliques amb acord de cooperació amb l’Estat espanyol o amb un arrelament notori a Espanya, així com l’execució i promoció d’activitats relacionades amb la investigació, la sensibilització i l’assessorament en la gestió de la diversitat religiosa, segons estableixen els articles 1 i 7.1 dels Estatuts de la Fundació Pluralisme i Convivència, F.S.P., aprovats pel Reial Decret 45/2021, de 26 de gener.

Així mateix, i d’acord amb el que preveu l’article 1 dels Estatuts esmentats, el patrimoni d’aquesta entitat es troba afectat a la promoció de les condicions necessàries per a l’exercici efectiu del dret de la llibertat religiosa, en els termes que la Constitució Espanyola i les lleis estableixen per a aquest dret fonamental.

Per part seva, l’Estat té subscrits acords de cooperació amb la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya (FEREDE), la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya (FCJE) i la Comissió Islàmica d’Espanya (CIE), que van ser aprovats per les respectives Lleis 24, 25 i 26/1992, de 10 de novembre. En aquestes lleis, les federacions signants dels acords de cooperació assumeixen funcions que requereixen una estructura adequada per fer front a les seves obligacions, així com a la necessària interlocució amb l’Administració General de l’Estat, i amb les altres administracions públiques que tenen competències en matèries que afecten l’exercici de la llibertat religiosa. 

Entitats beneficiàries i actuacions a finançar

 1. Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions són les federacions de confessions minoritàries signants d’Acords de cooperació amb l’Estat espanyol:
  1. La Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya (d’ara endavant, FEREDE).
  2. La Federació de Comunitats Jueves d’Espanya (d’ara endavant, FCJE).
  3. La Comissió Islàmica d’Espanya (d’ara endavant, CIE).
 2. Es consideraran activitats subvencionables:
  1. Les activitats estatutàries de representació, interlocució i presència a òrgans consultius i de negociació vinculades a l’exercici del dret de llibertat religiosa en compliment dels acords de cooperació.
  2. L’exercici de les funcions vinculades al compliment dels acords de cooperació.
  3. La prestació de suport, coordinació, assessoria legal, administrativa i de enfortiment de capacitats tècniques i organitzatives de les entitats religioses pertanyents a la confessió.
  4. Les activitats de formació de ministres de culte i professors d’ensenyament religiós.
  5. Les activitats d’informació, comunicació, sensibilització i divulgació que permetin un coneixement millor i impulsin el diàleg i l’acostament de les confessions entre si i d’aquestes amb la societat.
  6. La resolució de concessió podrà establir limitacions a l’import de la subvenció imputable a cada tipus d’actuació.
 3. Quantia i finançament de les subvencions.
  1. La Fundació Pluralisme i Convivència, F.S.P., estableix una dotació financera de 1.170.623 euros.
  2. L’import màxim de les subvencions a les entitats beneficiàries serà el següent:
   1. FEREDE: 526.780,35 euros.
   2. FCJE: 210.712,14 euros.
   3. CIE: 433.130,51 euros.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí