Els centres de culte de Barcelona entren a la fase 3 en el procés de desescalada

1755

(Oficina d’Afers Religiosos) Avui dijous, 18 de juny, els centres de culte de Barcelona han entrat a la fase 3 del procés de desconfinament. Aquesta fase permet que les comunitats religioses puguin dur a terme la seva activitat de culte amb un 75% de la seva capacitat d’aforament, sempre que compleixin les condicions necessàries de seguretat establertes.

L’entrada a la fase 3 permet que es facin reunions de fins a 20 persones, que s’ampliï el nombre d’assistents a les vetlles funeràries fins a 25 persones en espais tancats i fins a 50 persones en espais a l’aire lliure i que els centres de culte obrin amb un aforament màxim equivalent al 75% del seu aforament habitual, entre altres activitats previstes al BOE. Pel que fa a les activitats de culte, cal continuar garantint les mesures de seguretat necessàries en aquesta fase 3 per portar a terme aquest tipus d’activitats. Si no es poden prendre ni garantir aquestes mesures, es recomana continuar mantenint l’ús de les plataformes digitals i els mitjans telemàtics (sobretot si no es pot garantir la distància de seguretat o el control de l’aforament). La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya ha establert un seguit de recomanacions i indicacions per dur a terme les activitats de culte amb les mesures sanitàries i de seguretat necessàries, que es detallen a continuació —i que continuen essent les mateixes que en la fase anterior—.

Pel que fa a l’aforament màxim de l’espai de l’activitat de culte, si no està determinat clarament, es poden utilitzar els estàndards següents per calcular-lo:

 • Espais amb seients individuals: una persona per seient; s’ha de respectar, en tot cas, la distància mínima d’un metre.
 • Espais amb bancs: una persona per cada metre lineal de banc.
 • Espais sense seients: una persona per metre quadrat de superfície reservada als assistents.
 • Per al còmput esmentat, cal tenir en compte l’espai reservat als assistents excloent-ne passadissos, vestíbuls, lloc de la presidència i col·laterals, patis i, si n’hi ha, sanitaris.

Un cop determinat l’aforament disponible, cal mantenir la distància de seguretat d’un metre com a mínim entre les persones. L’aforament màxim s’ha de publicar en un lloc visible de l’espai destinat al culte. No es pot utilitzar l’exterior dels edificis ni la via pública per celebrar actes de culte.

Sens perjudici de les recomanacions de cada confessió, en què es tinguin en compte les condicions de l’exercici del culte pròpies de cadascuna, amb caràcter general s’han de tenir en compte les recomanacions següents:

 • Cal utilitzar la mascareta amb caràcter general.
 • Abans de cada reunió o celebració, cal fer tasques de desinfecció dels espais que s’hagin utilitzat o que s’utilitzaran, i durant el desenvolupament de les activitats cal repetir la desinfecció dels objectes que es toquen amb més freqüència.
 • S’han d’organitzar les entrades i sortides per evitar agrupacions de persones als accessos i voltants dels llocs de culte.
 • Cal posar a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l’entrada del lloc de culte, i han d’estar sempre en condicions d’ús.
 • No es permet l’ús d’aigua beneïda, i les ablucions rituals s’han de fer a casa.
 • Cal facilitar, a l’interior dels llocs de culte, la distribució dels assistents i senyalitzar, si és necessari, els seients o zones utilitzables en funció de l’aforament permès en cada moment.
 • En els casos en què els assistents se situïn directament a terra i es descalcin abans d’entrar al lloc de culte, cal utilitzar catifes personals i col·locar el calçat als llocs estipulats, en bosses i cada parell separat.
 • Cal limitar al menor temps possible la durada de les trobades o celebracions.
 • Durant el desenvolupament de les reunions o celebracions cal evitar el següent:
  • El contacte personal; a més, s’ha de mantenir en tot moment la distància de seguretat.
  • La distribució de qualsevol tipus d’objecte, llibre o fullet.
  • Tocar o besar objectes de devoció o altres objectes que habitualment es manegen.
  • L’actuació de cors.

A més a més, cal tenir en compte que s’haurà de limitar la participació de les persones considerades vulnerables a l’activitat de culte:

 • No poden participar-hi les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic de covid-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de covid-19.
 • La població de risc i les persones més vulnerables (edat, malalties cròniques, etcètera) han d’estar informades del risc addicional que pot suposar participar en aquestes activitats i de les mesures de seguretat especials que poden adoptar. Més indicacions al web de CanalSalut.
 • Cal continuar valorant l’activitat no presencial o telemàtica, especialment per a les persones més vulnerables i per a les persones que no puguin assistir als actes presencials per les limitacions d’aforament.

Cerimònies nupcials i altres celebracions religioses de caràcter social

En la fase 3, es poden dur a terme en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, tant en espais a l’aire lliure com en espais tancats, sempre que no se superi el 75% de l’aforament, i en tot cas un màxim de 150 en espais a l’aire lliure o de 75 persones en espais tancats. Durant la celebració de les cerimònies s’han de complir les mesures d’higiene i prevenció establertes per les autoritats sanitàries relatives al manteniment de la distància social, la higiene de mans i l’etiqueta respiratòria.

Vetlles, cerimònies i sepelis

En la fase 3, s’autoritzen les vetlles en tot tipus d’instal·lacions públiques o privades, amb un límit màxim, en tot moment, de 50 persones en espais a l’aire lliure i 25 en espais tancats, tant si són convivents com si no.

La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de 50 persones, entre familiars i cercles pròxims, a més, si és el cas, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.

En tot cas, cal respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries relatives al manteniment d’una distància mínima de seguretat entre els assistents de dos metres, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí